//////

ILOŚĆ KONTAKTÓW

Grudzień 6th, 2016
by admin

Obliczono bowiem, że synaps w mózgu znajduje się 104— 105 razy więcej niż neuronów. Natomiast ilość kontak­tów eilaptycznych może być wielokrotnie wyższa, zwłasz­cza gdy weźmie się pod uwagę zbitą budowę tkanki ner­wowej. Mikroskop elektronowy wykazał bowiem, że móz 5 posiada tak gęste utkanie, iż dawne opowieści o tzw. wol­nych przestrzeniach pozakomórkowych — przeważnie artefaktowego pochodzenia, czyli powstające w czasie utrwa­lenia materiału i cięcia go na skrawki — przeszły do le­gendy. Gdy ponadto uwzględni się udział czynny neuro- gleju w tworzeniu obwodów informacyjnych, to ilość złą­czy generujących mikrostrukturę potencjałów wolnych wzrasta niepomiernie, przez co szansa „wcielania” się świa­domych idei przybiera coraz bardziej realne kształty.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

ŚWIADOME ZJAWISKA

Grudzień 6th, 2016
by admin

Obecnie przyjmuje się raczej, że świadome zjawiska rozgrywają się w tzw. złączowych mikrostrukturach wol­nych potencjałów falowych (ciągłych). Przez złączowe mi­krostruktury należy rozumieć nie tylko pozastykowe kla­syczne fale (EPSP i IPSP), ale każde wolnozmienne wa­hania potencjałów, które powstają w miejscu jakiegokol­wiek kontaktu między różnymi rozgałęzieniami pilśni ner­wowej. Nawet zwykłe przestrzenne zbliżenie wystarczy.Stąd „złącze” byłoby pojęciem zbiorczym, obejmującym nie tylko klasyczne asymetryczne i symetryczne jednokie­runkowe styki, ale także styki podwójne oraz okoliczno­ściowo powstające połączenia efaptyczne. Przez przesunię­cie operacyjnego punktu ciężkości z neuronów na złącza wzrosły kolosalnie możliwości działania mózgu i powstała nowa tzw. transformacyjna organizacja tkanki nerwowej.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

KONCEPCJA ŚWIADOMOŚCI

Grudzień 6th, 2016
by admin

Koncepcja świadomości obsługiwanej wyłącz­nie przez impulsację nerwową wydaje się także nie do przyjęcia. Gdyby bowiem impulsy miały stanowić najgłęb­sze dno świadomości, to wtedy dla przetworzenia zapamię­tanych informacji mózg musiałby wykonać zawrotną, wręcz niemożliwą, ilość elementarnych operacji binarnych, wyrażających się liczbą 3X1010 na sekundę (91). (Naj­szybszy komputer potrafi wykonać 106 najprostszych działań na sekundę.) A zatem sytuacja, w świetle samych przybliżonych szacunków liczbowych, stałaby się paradok­salna. W obawie więc przed niedorzecznością należało ro­zejrzeć się za innymi, delikatniejszymi sposobami i pod­łożem gromadzenia (utrwalania) czy przetwarzania infor­macji. (W toku dalszego wywodu będę mówił tylko o prze­twarzaniu, rozumiejąc, że gromadzenie informacji to tak­że jedna z form przetwórczych.)

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

KAŻDA KOMÓRKA NERWOWA

Grudzień 6th, 2016
by admin

Od te­go bowiem momentu każda komórka nerwowa uszkodzo­na nie może być odtworzona ani zregenerowana, ale mu­si być zastąpiona przez egzemplarz sąsiedni, podobny w kształcie i czynności. Najprawdopodobniej nowe zadania informacyjne, narzucone przez ewolucję, spowodowały to, że neurony „musiały” zrezygnować z rozmnażania. Sam fakt rezygnacji z samoreprodukcji nie miał żadnych do­raźnych ujemnych konsekwencji, ponieważ w ciągu pię­ciu pokoleń namnożyło się ich w nadmiarze tyle, że na­wet ciągłe ich zanikanie nie przynosi) — czasowo — żad­nego globalnego uszczerbku w działaniu i zachowaniu się mózgu. Podobnoć dziennie rozpada się około 2 tysięcy neuronów?!

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

Z PROZAICZNYCH WZGLĘDÓW

Grudzień 6th, 2016
by admin

Z całkiem prozaicznych względów neu­rony nie mogą być jednostkami operacyjnymi, czyli ele­mentarnymi nośnikami informacji; nie wystarczyłoby ich do zabezpieczenia mechanizmów świadomościowych. Oka­zuje się bowiem, że liczba neuronów zrodzonych w 5 po­koleniach szacowana na 2,5X101° — to zbyt skromny substrat, a możliwości następujących rzutów generacyjnych zostały wręcz wykluczone z powodu ograniczeń wynikają­cych z zasad optymalnej organizacji i najbardziej ekono­micznego wykorzystania przestrzeni. Historia ontogenety- cznego (indywidualnego) rozwoju ośrodkowego układu neurowego zakończyła się na piątym pokoleniu; neurony tego pokolenia straciły jądro komórkowe oraz zdolność do rozmnażania. Można zastanawiać się, za jaką cer.ę i dla­czego neurony pozbyły się tak ważnej życiowo cechy: sa- moreprodukcji (samoodtwarzania) oraz regeneracji.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

BEZPOŚREDNIA RZECZYWISTOŚĆ

Grudzień 6th, 2016
by admin

Wydaje się, iż równoległy do kanału elektrycznego che­miczny tor przekazywania informacji ze względu na swo­ją przyrodzoną powolność byłby mało przydatny i niewy­dolny dla potrzeb świadomości. To stwierdzenie niskiej użyteczności toru chemicznego w operacjach świadomych wcale nie eliminuje aspektu biochemicznego w rozważa­niach mózgowego przetwarzania informacji ani też nie przekreśla możliwości „wydzielania” się informacji wraz z wydzielającym się z zakończenia nerwowego jej nośni­kiem, czyli neurotransmiterem lub neuromediatorem.Bezpośrednia rzeczywistość nerwowa zabezpieczająca bogachvo relacji świadomych musii być inna; musi posia­dać odmienny wymiar. Idee muszą wcielać się w bardziej delikatne obiekty.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

WZGLĘDNIE PROSTE ZJAWISKA

Grudzień 6th, 2016
by admin

Okazało się bowiem, że nawet względnie proste zjawiska wyraża­jące się w spadku czynności nerwowej, jak habituacja w procesie warunkowym, przystosowanie (akomodacja) lub wyostrzenie konturu czy sylwetki oglądanego przedmiotu, nie mieściły się w ramach klasycznej teorii neuronalnej. Dla ich wytłumaczenia zaproponowano więc nową organi­zację sieci neuronalnej, zbudowanej z neuronów przewo­dzących stan czynny — wbrew prawu dynamicznej pola­ryzacji — w dwóch kierunkach. „Dwukierunkowe” neuro­ny posiadają nie tylko jedno wyjście aksonalne, ale także szereg wyjść dendrytycznych, powstających w miejscu tzw. synaps podwójnych (dyad synapses). Na istnienie synaps podwójnych, mających zdolność również wyprowadzenia stanu czynnego z neuronu, wskazuje obecność pęcherzy­ków neuromediatorowych w elemencie postsynaptycznym.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

STARCZE UPOŚLEDZENIE INTELEKTUALNE

Grudzień 6th, 2016
by admin

Starcze upośledzenia intelektualne, prze­biegające z redukcją ilości synaps i zanikiem rozgałęzień drzewa dendrytycznego, mogą pośrednio wskazywać rów­nież na związek przyczynowy między jasną świadomością a nienaruszonym stanem dendrytów. Odkrycia w zakresie neurofizjologii dendrytów posypały się ostatnio jak z rogu obfitości. Nawet nie wystarczyło czasu na to, aby lawinę odkrytych faktów w pełni skomentować i ustroić w od­powiednią teorię.Dopiero wielkie osiągnięcia w dendrytologii i synapto- logii ośmieliły neurofizjologów do podejmowania prób „przymierzania się” do zagadnień świadomości.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)

W WIELU SCHORZENIACH

Grudzień 6th, 2016
by admin

Okazuje się bo­wiem, że gęsto pokryte synapsami dendryty pozbawione naturalnego dopływu informacji maleją, a nawet zanikają. Wypustki drzewiaste są najbardziej wrażliwym odcinkiem neuronu na chemiczne środki terapeutyczne i czynniki pa­tologiczne. W wielu chronicznych schorzeniach przebiega­jących z zaburzeniami stanu świadomości stwierd2:ono ano­malie dendrytyczne, jakkolwiek nadal nie dysponujemy wysokimi współczynnikami korelacji między występowa­niem dendrytycznych uszkodzeń a zmienionym stanem umysłowym. Chwilowy brak dowodów statystycznych o    niczym nie świadczy, ale wywołuje ostrożność badaczy nieskorych do przyjmowania zbyt pochopnie ryzykownych hipotez. Niemniej panuje powszechna opinia, że udowod­nienie współzależności między zamąconym stanem świado­mości a zmianami dendrytycznymi to problem ‘najbliższej już przyszłości.

Posted in Zagadnienia świadomości | Comments (0)